BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

1. Oznaczenie i opis nieruchomości:

Numer działki: 1137/25,
Powierzchnia nieruchomości: 22 m2,
Położenie nieruchomości: Pisz 1,
Numer KW: OL1P/00013022/8,
Cena nieruchomości: 3 849,00 zł oraz 23% podatku VAT.

2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej. 

3. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr XLI/444/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu. 

4. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.

5. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.    

6. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca       2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części  ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja               2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 5KS – teren obsługi komunikacji. 
7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy nieruchomości. 

8. Nabywcy są zobowiązani do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym. Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywcy są zobowiązani uiścić najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto podane wyżej.

9. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości. 

11. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej. 

12. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 07.10.2022 r. do dnia 28.10.2022 r.     

 

Data powstania: piątek, 7 paź 2022 12:51
Data opublikowania: poniedziałek, 10 paź 2022 13:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 paź 2022 08:15
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 371 razy