BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

na sprzedaż działki położonej w obrębie Kwik, gmina Pisz (dz. nr 125/5)

Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.
  
Położenie nieruchomości – obręb Kwik, gmina Pisz
Numer działki –  125/5
Powierzchnia działki – 3689 m2
Numer  KW – OL1P/00003593/8
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana
Cena wywoławcza nieruchomości –  553 350,00 zł +23% podatku VAT
Wadium – 56.000,00 zł


1. Przetarg odbędzie się dnia 14 grudnia 2022 r.  w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5 o godz. 10.00.
2. Przedmiotowa nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym.
5.  W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr L/634/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 76 poz. 1316 z dnia 16 czerwca 2011 r. znajduje się w obszarach oznaczonych symbolami 10.UP.ML – teren usług publicznych, zabudowy letniskowej oraz 003.KDD1/2 – teren drogi publicznej dojazdowej.
7. Nieprzystąpienie, bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie spowoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
9. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
11. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
12. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w  Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym najpóźniej do dnia 9 grudnia 2022 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.


 

Data powstania: poniedziałek, 10 paź 2022 08:44
Data opublikowania: poniedziałek, 10 paź 2022 13:58
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 188 razy