BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.17.2022.ER

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm./ zawiadamiam, że w dniu 11.10.2022 r. na wniosek

Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8

10-521 Olsztyn                           

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 17/22 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia szatni w części budynku Komendy Powiatowej Policji w Piszu, usytuowanego na działce nr 377/2, obręb Pisz 2.

  

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 62 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz, 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Data powstania: wtorek, 11 paź 2022 10:55
Data opublikowania: wtorek, 11 paź 2022 14:58
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 170 razy