BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6730.148.2022.AK

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2022r. poz. 503 z późn. zm./ oraz art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm. /. 

Burmistrz Pisza

podaje do publicznej wiadomości informację, że dniu 21.10.2022r. została wydana Decyzja Nr 148/22 o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW  wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,  na działce o nr 336/7  w obrębie Stare Guty, gmina Pisz”.

 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia w dniu 12.05.2022r. inwestor uzyskał decyzję Burmistrza Pisza o środowiskowych uwarunkowaniach znak: ZPN.6220.2.8.2022.AK.

   Z treścią  wydanej decyzji o warunkach zabudowy  oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w pokoju nr 63 w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.15 do 15.15. do dnia 07.11.2022r.

  

Niniejsze obwieszczenie wraz z treścią decyzji zostaje, na okres 14 dni, zamieszczone w dniu 21.10.2022r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl . Obwieszczenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 paź 2022 08:15
Data opublikowania: piątek, 21 paź 2022 13:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 lis 2022 07:43
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 52 razy