BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (Pisz, ul. Parkowa)


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Parkowa,
Numer działki – część 520, 
Numer KW – OL1P/ 00013028/0,
Powierzchnia nieruchomości –  200 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia pod infrastrukturę techniczną dla celów świadczenia usług telekomunikacyjnych, 
Roczna wysokość czynszu – 31.500,00 zł + 23% podatku VAT,
Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest  do wydzierżawienia w drodze  bezprzetargowej na okres do 3 lat.     
2. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni 
5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 4 listopada  2022 r. do dnia 25 listopada 2022 r.

Data powstania: piątek, 4 lis 2022 14:03
Data opublikowania: piątek, 4 lis 2022 15:05
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 196 razy