BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. ul. Klementowskiego 6/4)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)

1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Klementowskiego 6/4
2. Numer działki – 232/8,
3. Numer KW – OL1P/ 00040045/3,
4. Powierzchnia nieruchomości – 440 m², 
5. Opis nieruchomości:
  – lokal mieszkalny  nr 4 o pow. użytkowej 91,35 m2, składający się z kuchni, czterech pokoi, 
    przedpokoju, łazienki z wc, usytuowany na I piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego      
    nr 6,  położonego w  Piszu przy ul. Klementowskiego.         
    Do lokalu mieszkalnego nr 4 należą: 2 piwnice oznaczone nr 4 o powierzchniach 20,91  m2 i 
    6,97 m2 oraz weranda o powierzchni  3,96 m2.
    Budynek składa się z 5 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku 579,71 m2
- udział w nieruchomości oznaczonej nr działki 232/8  o powierzchni  440 m2 wynoszący
     12319/57971.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 232/8 o pow.
    440 m2 wynoszącym 12319/57971-  274.000,00 zł (słownie: dwieście  siedemdziesiąt cztery
    tysiące 00/100)
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr 
    XLIX/506/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 września 2022 r. w sprawie sprzedaży 
    nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz została 
    przeznaczona do sprzedaży. 
8. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
9. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
10. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu  
    zagospodarowania przestrzennego.
11. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy 
    notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z 
    przetargu.     
12. Nabywca uiści należność stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu 
    w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu 
    Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku 
    Spółdzielczym O/Pisz.
13. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
     usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od 
     podatku VAT.
14. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 
     1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia  
     wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
15. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
16. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 4 listopada 2022 r.
    do dnia 25 listopada 2022 r.

Data powstania: piątek, 4 lis 2022 14:11
Data opublikowania: piątek, 4 lis 2022 15:06
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 211 razy