BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. ul. Czerniewskiego)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)

1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Czerniewskiego 4/2,
2. Numer działki – 1121/1,
3. Numer KW – OL1P/ 00019894/3,
4. Powierzchnia nieruchomości – 1218 m², 
5. Opis nieruchomości:
  – lokal mieszkalny  nr 2 o pow. użytkowej 25,47 m2, składający się z kuchni, jednego pokoju, 
    przedpokoju, łazienki z wc, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego      
    nr 4,  położonego w  Piszu przy ul. Czerniewskiego.         
    Do lokalu mieszkalnego nr 2 należy piwnica oznaczona nr 2 o powierzchni 13,64 m2.
    Budynek składa się z 6 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku 327,28 m2
    Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę
    najmu w/w lokalu na czas nieokreślony.
  - udział w nieruchomości oznaczonej nr działki 1121/1  o powierzchni  1218 m2 wynoszący
    120/1000.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 1121/1 o 
    pow. 1218 m2 wynoszącym 120/1000 -  75.009,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć  tysięcy
    dziewięć 00/100) 
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 3.750,50 zł 
    (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt 50/100).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą  
    Nr  L/537/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad
   zbycia oraz przyznania  pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz
   komunalnych budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i
   dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy
   Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal mieszkalny został przeznaczony do
   sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
9. W/w nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
    zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 września 2020 r. 
    w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
    przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż
    ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego
    i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I,  położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 29U – 
    teren zabudowy usługowej.
10. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy 
    notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.     
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży
    lokalu i gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu 
    Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku 
    Spółdzielczym O/Pisz.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
     usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od 
     podatku VAT.
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 
     1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia  
     wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 4 listopada 2022 r.
    do dnia 25 listopada 2022 r.

Data powstania: piątek, 4 lis 2022 14:13
Data opublikowania: piątek, 4 lis 2022 15:05
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 197 razy