BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na wynajem lokalu użytkowego

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz:
- położenie nieruchomości:12-200 Pisz, ul. Leśna 10/5 (obręb Pisz 2),
- numer działki: 336,
- numer KW: OL1P/00013397/7 ( księga wieczysta działki),
- powierzchnia użytkowa nieruchomości: 19,39 m2,
- opis nieruchomości: lokal użytkowy (gospodarczy) usytuowany na poddaszu składający się z dwóch pomieszczeń i łazienki oraz z przynależnej piwnicy i pomieszczenia w budynku gospodarczym.
Cena wywoławcza - miesięczna wysokość czynszu: 100,00 zł + 23 % VAT = 123,00 zł.
Minimalne postąpienie: 10,00 zł.
Wadium: 50,00 zł
1. Przetarg odbędzie się dnia 17.11.2022 r. o godz. 10°° w pok. nr 37 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.
2. Lokal użytkowy przeznaczony jest do oddania w najem na okres do 3 lat dla współwłaścicieli działki nr 336 (obręb Pisz 2).
3. Najemca będzie obowiązany do uiszczenia oprócz czynszu innych opłat, tj. media i usługi,     z  których będzie korzystał.
4. W/w nieruchomość według ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piszu   nr XLIV/464/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w północno - wschodniej części Gminy Pisz położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy.
5. Czynsz za najmowany lokal użytkowy (gospodarczy) należy uiszczać w terminie  do 15 dnia każdego miesiąca z góry.
6. Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w przypadku zmiany podatku VAT.
7. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
8. Niezawarcie umowy najmu w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz osoby ogłaszającej wadium.
9. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym najpóźniej do dnia 14.11.2022 r. podając nr nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Piszu.
10. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wpłaciła wadium.

Data powstania: wtorek, 8 lis 2022 11:29
Data opublikowania: wtorek, 8 lis 2022 12:26
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 323 razy