BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. ul. Czerniewskiego)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Czerniewskiego  3/12
2. Numer działki – 1030/4,
3. Numer KW – OL1P/ 00012302/8,
4. Powierzchnia nieruchomości – 488 m², 
5. Opis nieruchomości:
  – lokal mieszkalny  nr 12 o pow. użytkowej 62,77 m2, składający się z kuchni, trzech pokoi, przedpokoju,
     łazienki oraz wc, usytuowany na I piętrze  budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 3, położonego w  
     Piszu przy ul. Czerniewskiego.
     Do lokalu mieszkalnego nr 12 należy piwnica oznaczona nr 12 o powierzchni 7,16 m2.
     Budynek składa się z 24 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku 1550,18 m2
     Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu
     na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 1030/4 o powierzchni  488 m2 wynoszący
     6277/155018.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 1030/4 o pow.
    488 m2 wynoszącym 6277/155018 – 170.609,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt  tysięcy sześćset
    dziewięć  00/100)   
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 8.530,50 zł 
    (słownie: osiem tysięcy pięćset trzydzieści  50/100)
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
9. W/w nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
    Uchwałą Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia
    zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy
    Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części
    ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I,
   położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 2MWu – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
   z dopuszczeniem zabudowy usługowej.    
10. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i
     gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
     z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia 10 listopada 2022 r. do dnia
    1 grudnia 2022 r.

Data powstania: środa, 9 lis 2022 14:47
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2022 08:57
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 177 razy