BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizowanej Strategi Wielkich Jezior Mazurskich

INFORMACJA

 o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizowanego dokumentu

pn. Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 – Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022 r. poz. 1029 z późn. zm., zwanej dalej ustawą ooś), Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie, jako organ opracowujący projekt zmiany dokumentu, podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 – Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego.

 

Stosowanie do art. 48 ust. 1 w związku z art. 57 ust. 1 pkt. 2, art. 58 ust. 1 pkt. 2 ustawy ooś, wystąpiono o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko projektu aktualizowanej strategii do:

  1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,
  2. Warmińsko – Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
    w Olsztynie.

Powyższe instytucje uzgodniły odstąpienie od procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu, przy czym:

  • stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie zostało ujęte w piśmie WOOŚ.411.118.2022.MP z dnia 24 października 2022 r.
  • opinia Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
    w Olsztynie została przekazana w piśmie ZNS.9022.3.92.2022.AZ z dnia 04.11.2022 r.

Szczegółowe informacje w zakresie uzasadnień poszczególnych opinii organów znajdują się
w załącznikach 1-2.

 

Aktualizowaną strategię dostosowano do zmieniającej się sytuacji społecznej i gospodarczej regionu, warunków nowych regulacji planistycznych na poziomie krajowym oraz nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Najważniejsze zmiany w dokumencie dotyczą wydłużenia horyzontu czasowego do 2030 r., zaktualizowania diagnozy społeczno-gospodarczej obszaru, dokonania ponownej analizy SWOT  oraz stworzenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. Priorytety strategiczne po weryfikacji dotychczasowych kierunków realizacji strategii, pozostają bez modyfikacji przyjętej logiki działań. Mając na uwadze uwarunkowania określone w art. 49 ustawy ooś, można stwierdzić, że planowana aktualizacja strategii nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000
i może być uznana za niewielką modyfikację w rozumieniu art. 48 ust. 4 pkt 1 ustawy ooś.

 

Informacje podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronach internetowych/Biuletynach Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicach ogłoszeń siedzib następujących samorządów: Gminy Miejskiej Giżycko, Gminy Giżycko, Gminy Orzysz, Gminy Mikołajki,

Gminy Ryn, Gminy Miłki, Gminy Pisz, Gminy Węgorzewo, Gminy Miasto Mrągowo, Gminy Mrągowo, Gminy Ruciane – Nida, Gminy Pozezdrze, Gminy Biała Piska, Gmina Sorkwity, Powiatu Giżyckiego, Powiatu Piskiego, Powiatu Mrągowskiego.  

Data powstania: czwartek, 10 lis 2022 09:46
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2022 09:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 lis 2023 07:54
Opublikował(a): Karolina Radecka
Zaakceptował(a): Adrian Majkrzak
Artykuł był czytany: 288 razy