BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (lok. ul. Gdańska 10)

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)
1. Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gdańska 10/17
2. Numer działki – 298/5,
3. Numer KW – OL1P/ 00013132/2,
4. Powierzchnia nieruchomości – 451 m², 
5. Opis nieruchomości:
– lokal mieszkalny  nr 17 o pow. użytkowej 26,20 m2, składający się z  kuchni, dwóch pokoi, przedpokoju,
   łazienki z wc, usytuowany na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 10, położonego w  
   Piszu przy ul. Gdańskiej.
   Do lokalu mieszkalnego nr 17 należy piwnica oznaczona nr 17 o powierzchni 8,46 m2.
   Budynek składa się z 21 lokali mieszkalnych  o ogólnej powierzchni budynku 819,60 m2
   Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu w/w lokalu
   na czas nieokreślony,
- udział w działce nr 298/5 o powierzchni  451 m2 wynoszący    2620/81960.
6. Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 298/5 o pow.
    451 m2 wynoszącym 2620/81960 -  74.146,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści 
    sześć 00/100).
    Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 3.707,30 zł 
    (słownie: trzy tysiące siedemset siedem 30/100).
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr L/537/18
    Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad zbycia oraz przyznania
    pierwszeństwa w nabywaniu komunalnych lokali mieszkalnych oraz komunalnych budynków mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Pisz ich najemcom i dzierżawcom oraz warunków i wysokości bonifikaty od
    ceny ich sprzedaży (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3145) lokal
    mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży  na rzecz najemcy.
8. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.    
9. W/w nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego.
10. Przeniesienie prawa własności lokalu wraz z udziałem w gruncie nastąpi w formie umowy notarialnej
     sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
11. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży lokalu i
     gruntu  wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
     28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
12. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  
     z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT.
13. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2
     ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,
     złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
14. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
15. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od  dnia  23 listopada 2022 r.
    do dnia 14 grudnia 2022 r.

Data powstania: środa, 23 lis 2022 14:04
Data opublikowania: środa, 23 lis 2022 14:54
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 203 razy