BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym (ul. Wojska Polskiego)


Burmistrz Pisza działając zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza   przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, oznaczonej j.n.
  
Położenie nieruchomości – obręb ewidencyjny Pisz 1
Numery działek – 529/1 i 529/2,
Powierzchnia nieruchomości – 316 m2
Numer  KW – OL1P/00012303/5,
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana,
Cena wywoławcza nieruchomości – 52.700,00 zł + 23% podatku VAT
Wadium – 10.000,00 zł.

1. Przetarg odbędzie się dnia 11 stycznia 2023 r.  w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godz. 10.00.
2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzony będzie w formie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości położonych w obrębie Pisz 1, oznaczonych numerami działek: 527, 530, 531/1, przyległych do nieruchomości oznaczonej numerami działek 529/1 i 529/2, stanowiącej przedmiot przetargu. 
Działka  będąca przedmiotem sprzedaży nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, może natomiast być wykorzystana przez właścicieli nieruchomości przyległych   poprawiając  warunki ich zagospodarowania.
3. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
5. Cenę sprzedaży nieruchomości stanowiącą cenę przetargową należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. W/w nieruchomość, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/232/20 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 15MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
7. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
8. Nieprzystąpienie   nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym terminie może spowodować odstąpienie od zawarcia umowy i  przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
9. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby, która wniosła wadium oraz okazać dowód wpłaty.
10. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu ustala się do dnia 2 stycznia 2023 r.
Zgłoszenie  uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej  należy złożyć w Punkcie Przyjęcia
Interesantów Urzędu Miejskiego w Piszu  ul. Gizewiusza 5.
11. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
12. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
13. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wnosząca wygra przetarg, zwrócone - jeżeli osoba wnosząca wadium nie wygra przetargu.
14. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz najpóźniej do dnia 4 stycznia 2023 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

Data powstania: środa, 23 lis 2022 14:08
Data opublikowania: środa, 23 lis 2022 14:54
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 23 razy