BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz 

Położenie nieruchomości – obręb Pilchy, gmina Pisz, 
Numer działki –  cz. 207/10,
Powierzchnia nieruchomości – 264 m²,
Numer  KW – OL1P/00013707/4,
Opis nieruchomości – wydzierżawiony teren przeznaczony do zagospodarowania bez prawa wznoszenia urządzeń i obiektów budowlanych oraz ogrodzenia z zachowaniem swobodnego dostępu do brzegu jeziora ,
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego –  152,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
Wadium – 100,00 zł,
Minimalne postąpienie – 10,00 zł. 

1. Przetarg odbędzie się dnia 16.12.2022 r. w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godzinie 10.00.
2. W/w nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 2 lat.    
3. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz położona jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich. 
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Pisz Nr 28 9364 000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. 
6. Nie zawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz osoby ogłaszającej przetarg. 
7. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym najpóźniej do dnia  13.12.2022 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym, osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty. 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 lis 2022 14:12
Data opublikowania: środa, 23 lis 2022 14:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 gru 2022 07:32
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 188 razy