BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (Pisz, ul. Warszawska)


W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Warszawska
Numer działki –  cz. 495/4,
Numer KW – OL1P/ 00012764/4,
Powierzchnia nieruchomości –  1 978 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej (handel, ustawienie tablicy reklamowej o wymiarach 2 m x 3 m),
Roczna wysokość czynszu – 5 687,00 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr L/514/22  Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 października 2022 r..  w sprawie wydzierżawienia  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz, do wydzierżawienia w drodze      bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 33.P/U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 grudnia 2022 r. do dnia 30 grudnia 2022 r.

Data powstania: czwartek, 8 gru 2022 13:50
Data opublikowania: czwartek, 8 gru 2022 14:49
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 59 razy