BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6220.2.4.2022.AK

o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko -dla społeczeństwa

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1-8 w związku z art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm./, zawiadamiam, że w dniu 04.02.2022r., wpłynął wniosek spółki  DORAL SUNGRID RENEWABLE ENERGY Sp. z o. o., w imieniu której jako pełnomocnik Rafał Odrobiński, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna  Pisz-Snopki” o mocy do 60MW na działkach o nr 240/5, 255/1, 261/5, 261/6, 261/7, 262/1, 273/4 w obrębie Snopki, gmina Pisz. Wniosek nie był kompletny wobec powyższego wezwano inwestora do uzupełnienia braków we wniosku. Wniosek został uzupełniony w dniu 07.03.2022r.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt  54 lit a, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. poz. 1839 z późn. zm./, planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wobec powyższego zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedsięwzięcie to może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli taki obowiązek zostanie stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Zatem, zgodnie z powołanym wyżej przepisem, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, występując z wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 lub przed dokonaniem czynności, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Pisza postanowieniem z dnia 30.03.2022r. /ostatecznym w dniu 21.04.2022r./, nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie określonym w art. 66 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  /Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm./.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Pisza w dniu 22.04.2022r. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 02.02.2023r.  do tutejszego Urzędu wpłynął raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Postanowieniem z dnia 07.02.2023r. Burmistrz Pisza podjął postępowanie.

Ze złożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko wynika, że w toku zakrojonych szeroko badań terenowych oraz ze względu na ochronę wybranych gatunków ptaków szponiastych wyłączono z przedsięwzięcia obszary o szczególnych walorach przyrodniczych. W całości wyłączono z zainwestowania działkę o nr 240/5 w obrębie Snopki, gmina Pisz.

 Wobec powyższego dalsze postępowania będzie dotyczyć wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna  Pisz-Snopki” o mocy do 60MW na działkach o nr 255/1, 261/5, 261/6, 261/7, 262/1, 273/4 w obrębie Snopki, gmina Pisz.

 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Pisza, po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Piszu oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Giżycku, PGW Wody Polskie.

W dniu 02.02.2023r.  do tutejszego Urzędu wpłynął raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa przed jej wydaniem.

Zgodnie z art. 29 w/w ustawy każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

 

Akta sprawy, wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. 63. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować do Burmistrza Pisza w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia tj. do dnia 10.03.2023r.

 

Informacja o wniosku dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia i raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Informacja o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.pisz.hi.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski
    w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 – 42 41 200, email: pisz@home.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością kontaktu ze strony Urzędu drogą teleinformatycznym

 

Data powstania: wtorek, 7 lut 2023 07:49
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2023 11:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 mar 2023 07:44
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 160 razy