BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU NA TERENIE MIASTA I GMINY PISZ

I.  Podstawa prawna
§ 1.

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L Nr 119 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.).

II. Postanowienia ogólne
§ 2.

 1. Regulamin funkcjonowania monitoringu na terenie miasta i gminy Pisz, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania, miejsca instalacji kamer na terenie miasta i gminy Pisz, zasady rejestracji i zapisu informacji oraz sposób zabezpieczania i udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1) monitoringu - rozumie się przez to system rejestracji obrazu prowadzony w sposób systematyczny w przestrzeni znajdującej się w polu widzenia kamer lub fotopułapek zainstalowanych w określonych punktach miasta i gminy Pisz na obszarze monitorowanym lub w jego pobliżu;
  2) systemie monitoringu - rozumie się przez to instalację składającą się z okablowania oraz ze sprzętowych i programowych elementów służących do odbioru obrazu, jego rejestracji, odtwarzania lub przetwarzania w celu osiągnięcia funkcjonalności;
  3) podmiocie uprawnionym - rozumie się przez to podmioty, które na podstawie odrębnych powszechnie obowiązujących przepisów, mogą mieć udostępniony wgląd do obrazu w systemie monitoringu. Podmiotami uprawnionymi są w szczególności: sądy, prokuratura, policja, straż graniczna, Służba Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Wywiad Skarbowy, Służba Celna.

III. Cel stosowania systemu monitoringu
§ 3.

 1. Podstawowym celem wykorzystania monitoringu jest:
  1) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
  2) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 1. Administratorem systemu monitoringu oraz Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Pisz z siedzibą przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, reprezentowana przez Burmistrza Pisza.
 2. Koordynatorem systemu monitoringu jest upoważniony informatyk Urzędu Miejskiego w Piszu.

IV. Miejsca instalacji kamer i osprzętu oraz obszar objęty monitoringiem
§ 4.

 1. Funkcjonujący na terenie miasta i gminy Pisz system monitoringu wizyjnego składa się z:
  1) kamer i fotopułapek rejestrujących zdarzenia na terenie miasta i gminy Pisz, zgodnie z wykazem sporządzonym według Załącznika nr 1 do Regulaminu. Aktualizacja załącznika nie wymaga zmiany niniejszego zarządzenia;
  2) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz;
  3) monitorów;
  4) stanowiska pozwalającego na podgląd rejestrowanych zdarzeń oraz umożliwiającego tworzenie kopii z rejestratora.
 1. Kamery są umieszczone w sposób zapewniający poszanowanie prawa do prywatności, godności człowieka i innych dóbr osobistych. Wybór punktów zainstalowania kamer został dokonany z poszanowaniem praw i wolności obywateli.
 2. Centrum monitoringu usytuowane jest w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu z siedzibą przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz.
 3. Dostęp do pomieszczenia jest ograniczony do osób posiadających upoważnienie Administratora Danych Osobowych do obsługi systemu monitoringu wizyjnego. Rejestr osób upoważnionych do przeglądania obrazu oraz tworzenia kopii z rejestratora systemu monitoringu na terenie miasta i gminy Pisz stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dostęp pracowników firm zewnętrznych jest możliwy po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia prac w obecności osób upoważnionych.

V. Zakres przetwarzanych danych
§ 5.

 1. Zakres możliwych przetwarzanych danych osobowych w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniach rejestrujących:
  1) wizerunek osoby;
  2) numer rejestracyjny pojazdu.
 1. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

VI. Zasady stosowania systemu monitoringu
§ 6.

 1. System monitoringu funkcjonuje całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.
 2. Rejestracji i zapisowi podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
 3. Zapisy z monitoringu nie są archiwizowane.
 4. Maksymalny okres przechowywania obrazu zarejestrowanego w systemie monitoringu wynosi 25 dni. W przypadkach uzasadnionych prowadzonym postępowaniem, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania.
 5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, uzyskane dane z nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają skasowaniu poprzez automatyczne nadpisanie, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami lub wnioskami, o których mowa powyżej.
 6. System monitoringu zapisuje w dzienniku zdarzeń wszelkie próby logowania, dostępu do danych i ich kopiowania.
 7. System monitoringu jest zabezpieczony przed utratą zasilania (UPS).

VII. Zasady udostępniania danych zarejestrowanych przez system monitoringu
§ 7.

 1. W sytuacji zaistnienia zdarzenia wynikającego z celów systemu monitoringu dopuszcza się wykorzystanie zapisów wideo do jego analizy oraz oceny.
 2. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony wyłącznie podmiotom uprawnionym, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, w zakresie realizowania przez nie zadań ustawowych.
 3. Nagrania z monitoringu nie są udostępniane bezpośrednio osobom fizycznym. Potrzebę uzyskania takich danych jako środka dowodowego należy zgłosić organom ścigania.
 4. Zarejestrowany obraz może zostać zabezpieczony również w uzasadnionych przypadkach na wniosek podmiotu uprawnionego lub na pisemny wniosek osoby, która uzasadni interes prawny do uzyskania nagranego materiału.
 5. Każdorazowe zabezpieczenie, udostępnienie lub skopiowanie i przekazanie danych z systemu monitoringu podmiotowi uprawnionemu odbywa się na pisemny wniosek tego podmiotu i następuje za zgodą Burmistrza Pisza. Wzór wniosku o udostępnienie / zabezpieczenie kopii nagrania z monitoringu miasta i gminy Pisz stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 6. W przypadkach niecierpiących zwłoki, podmiot uprawniony zgłasza wniosek ustnie Burmistrzowi Pisza, a następnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni dostarcza go na piśmie.
 7. Przekazane podmiotom uprawnionym dane nie są archiwizowane.
 8. Osoba, która wykaże interes prawny i faktyczny dostępu do swoich danych, ma prawo do zapoznania się z zabezpieczonym materiałem wyłącznie w obecności upoważnionego pracownika Administratora Danych Osobowych i w zakresie złożonego wniosku, z poszanowaniem praw i wolności innych osób oraz po uzyskaniu zgody Burmistrza Pisza.
 9. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu zwraca się na piśmie do Administratora Danych Osobowych przed upływem przyjętego okresu ich przechowywania.
 10. Zabezpieczona kopia przygotowana na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zapisana na dysku komputera służącego do zarządzania monitoringiem i jest przechowywana przez okres nie dłuższy niż 2 miesiące licząc od dnia wykonania kopii (realizacja wniosku) i udostępniania jest jedynie podmiotom uprawnionym.
 11. W przypadku bezczynności podmiotów uprawnionych przez okres wskazany w ust. 10, kopia podlega usunięciu przy użyciu oprogramowania umożliwiającego bezpieczne usunięcie danych. Fakt zniszczenia należy odnotować w rejestrze udostępnionych kopii.
 12. Przedłużenie okresu przechowywania kopii wymaga złożenia kolejnego wniosku przez osobę zainteresowaną.
 13. Osoba upoważniona sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek oraz umieszcza ją w kopercie oznaczonej numerem porządkowym kopii, datą wykonania kopii, podpisem osoby wykonującej kopię i przekazuje ją wnioskodawcy.
 14. Nagrania są udostępniane na nośniku elektronicznym w formacie, który wnioskodawca jest w stanie odtworzyć. Jeżeli wnioskodawca prosi o zapis w formacie, którego Administrator Danych Osobowych nie jest w stanie wygenerować, musi pokryć koszt formatowania zapisu przez firmę zewnętrzną.
 15. Jeżeli żądania podmiotu uprawnionego są nieuzasadnione lub nadmierne, Administrator może:
  1) pobrać opłatę, która uwzględnia administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań;
  2) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 1. Kopia nagrania podlega ewidencjonowaniu w rejestrze udostępnionych kopii z monitoringu wizyjnego. Rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego na terenie i miasta i gminy Pisz stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 2. Rejestr udostępnień przechowywany jest razem z rejestratorem.
 3. Nośnik z kopią nagrania przekazuje się za pokwitowaniem w rejestrze udostępnień wnioskodawcy.
 4. Zabrania się przekazywania kopii nagrań osobom nieuprawnionym.
 5. Dane zapisane na nośniku elektronicznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
§ 8.

 1. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym oznakowane są tabliczkami informacyjnymi zawierającymi znak graficzny - piktogram kamery i informację słowną „Teren monitorowany”, „Obiekt monitorowany”.
 2. Obowiązek informacyjny, w rozumieniu art. 13 RODO, realizowany jest poprzez umieszczenie:
  1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, jak również na stronie internetowej http://www.pisz.pl, klauzuli informacyjnej;
  2) na stronie internetowej http://www.pisz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu http://bip.pisz.hi.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, z siedzibą przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, Regulaminu funkcjonowania monitoringu na terenie miasta i gminy Pisz, z wyłączeniem dokumentów do użytku służbowego, które nie podlegają publikacji.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Administrator Danych Osobowych.

Data powstania: wtorek, 1 sie 2023 07:51
Data opublikowania: wtorek, 1 sie 2023 08:35
Opublikował(a): Andrzej Kurpiewski
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 2212 razy