BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie ZPN.6733.12.2023.ER

Na podstawie  art. 53 ust. 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm./ w związku z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości nr 74, obręb Zdunowo, zawiadamiam, że w dniu 08.02.2024 r. na wniosek:

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21 A

20-340 Lublin  

reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Adama Filimoniuk                                           

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 12/23/24 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie na terenie gminy Pisz elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nN 0,4kV wraz z kontenerowymi oraz słupowymi stacjami transformatorowymi SN/nN 15/0,4 kV w ramach przebudowy linii napowietrznej SN 15kV na podziemną kablową (ETAP I, III i V), na działkach o nr:

 • 325, 326/1, 511/3, 2326/2, 2327/3, 2327/4, 2327/5 obręb Anuszewo,
 • 96/6, 99/4, 100/4, 100/5, 105/1, 107/11, 107/12, 120/5, 127/1, 135/3, 136/1, 180, 181, obręb Pogobie Średnie,
 • 74/3, 85/3, 85/5, 85/6, 115/2, 121, 123/9, 123/11, 123/12, 124, 126, 127, 131/1, 131/7, 131/8,n 133/1, 134/1, 134/2, 135/2, 136/2, 146/3, 146/4, 162/3, 162/9, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 162/14, 163/10, 163/11, 603, 604/3, 604/4, 2297/6, 2297/7, obręb Pogobie Tylne,
 • 31, 47, 53/1, 68, 74, 75, 81, 82, 88, 114, 126/2, 126/3, 127, 198, 328/2, 341/3, 341/4, 342/1, 342/2, 343/5, 343/6, 343/7, 511/4, 2348/5, obręb Zdunowo.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 62 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm./ niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 08.02.2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz, 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Data powstania: czwartek, 8 lut 2024 08:51
Data opublikowania: czwartek, 8 lut 2024 09:46
Opublikował(a): Ewa Rogowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 65 razy