BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obvwieszczenie ZPN.6730.348.2023.AK

o wydanej decyzji

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm./

 

Burmistrz Pisza

 

zawiadamia, że dniu 01.03.2024r. została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 19/44 /w granicach oznaczonych literami CDEF na załączniku graficznym do wniosku o ustalenie warunków zabudowy/, położonej w obrębie Zdory, gmina Pisz.

 Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul G. Gizewiusza 5, w  pokoju nr 63, w godzinach pracy Urzędu.

 

  Decyzja niniejsza nie jest ostateczna. Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem  Burmistrza Pisza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie (doręczenie) uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 01.03.2024r.

 

W przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jeżeli decyzja lub ww. postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b Kodeksu postępowania administracyjnego).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w dniu 01.03.2024r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

Data powstania: piątek, 1 mar 2024 08:20
Data opublikowania: piątek, 1 mar 2024 11:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 kwi 2024 07:40
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 67 razy