BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (obręb Jagodne)

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r.  poz. 344 z późn. zm.),


Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,
Numery działek – 113/5, cz. 113/45, cz. 113/1 i 113/21,
Numery KW – OL1P/00029706/2 dla dz. nr 113/5, OL1P/00013689/1 dla dz. nr 113/45 i 113/21 oraz OL1P/00016086/5 dla dz. nr 113/1,
Powierzchnia nieruchomości –  22.5234 ha,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolne (skoszenie trawy),
Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy – 500 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 6 miesięcy.
2. W/w nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym  Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015r. położone są  na obszarach oznaczonych symbolami 29.P/U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, 26.ZC – cmentarze, 25.KP – teren parkingów oraz 34.ZN/WS – zieleń nieurządzona i wody powierzchniowe śródlądowe. 
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 czerwca 2024 roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym. 
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 kwietnia 2024 r. do dnia 3 maja 2024 r.

Data powstania: piątek, 12 kwi 2024 14:48
Data opublikowania: piątek, 12 kwi 2024 14:56
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 51 razy