BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Przetarg na budowę ulicy Wroniej i ulicy Kruczej w Piszu
Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ul.Gizewiusza 5, 12-200 Pisz województwo Warmińsko- Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 86, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę ulicy Wroniej i ulicy Kruczej w Piszu.
Termin realizacji zadania: od 17.10.2003r do 30.11.2003r.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 5000 zł ( słownie złotych: pięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( cena 20,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 36 lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Dariusz Zacharzewski, tel 0-87 423 52 86 w godz. 8.00 - 15.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. nr 36 w terminie: do dnia 06.10.2003r do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2003r o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 36.
Postepowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający wymogi określoone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Data powstania: piątek, 12 wrz 2003 15:15
Data opublikowania: piątek, 12 wrz 2003 15:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 paź 2003 15:37
Opublikował(a): Krzysztof Strzałkowski
Zaakceptował(a): Dariusz Zacharzewski
Artykuł był czytany: 1683 razy