BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na poinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. drogownictwa
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

I Miejsce wykonywania pracy - Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie wyższe - budownictwo - preferowana specjalność budownictwo drogowe

III Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. biegła znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju:
1. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania dróg gminnych, chodników oraz oznakowania dróg i nieruchomości,
2. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania oświetlenia dróg, ulic i placów,
3. Prowadzenie ewidencji dróg i mostów zarządzanych przez Gminę
4. Wydawanie zezwoleń oraz naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
5.Kontrola w zakresie niezgodnego z przepisami prawa zajęcia pasa drogowego,
6. Prowadzenie spraw związanych z odśnieżaniem dróg gminnychi usuwaniem gołoledzi na drogach i chodnikach,
7. Nadzór nad utrzymaniem przystanków autobusowych,
8. Prowadzenie spraw inwestycji drogowych,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykszałcenie,
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celow rekrutacji,

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Podinspektor GKR"lub przesłać listem, w terminie do 28.10.2005 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel. 0-87 4241205, www.pis.pl. e-mailpisz@home.pl
Data powstania: czwartek, 13 paź 2005 14:23
Data opublikowania: piątek, 14 paź 2005 11:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 lis 2005 16:13
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 2215 razy