BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - Rostki ,gmina Pisz.
Numer działki - 157/1
Powierzchnia działki - 3.900 m2
Numer KW - 13711
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana z możliwością zabudowy
zagrodowej,

Cena nieruchomości - 58.500 ,-zł. + 22% VAT


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/414/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia
29.04.2005r. została przeznaczona do sprzedaży.
2.W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń .
3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu .
4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu .
5. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty .Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54-1020 4753 0000 0202 0006 0277
w PKO BP SA O/Pisz .
6. Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego . Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. /
istnieje możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę zagrodową .
7.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia wykazu , złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
8.Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie trzech
lat , jeśli właściciel w terminie trzech lat od dnia jej nabycia , nie zabuduje jej do stanu
surowego zamkniętego zgodnie z pozwoleniem na budowę .
9.Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
10.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
11.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 06 stycznia 2006r. do dnia 27 stycznia 2006r.
Data powstania: piątek, 6 sty 2006 10:20
Data opublikowania: piątek, 6 sty 2006 14:37
Data przejścia do archiwum: niedziela, 29 sty 2006 23:22
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1664 razy