BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu
I Miejsce wykonywania pracy - Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:
1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe,
7.posiada pięcioletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach ( ich odpowiednikach) zwiazków jednostek samorzadu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach ( ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorzadu terytorialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjatkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjatkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,
II Wymagania dodatkowe:
1. preferowane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
2. znajomość obsługi komputera,
3. umiejętność pracy w zespole,
III Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Naczelnika Wydziału GKR
1. kierowanie całokształtem pracy wydziału, zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań wydziału,
2. współdziałanie z innymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy w celu realizacji wspólnych zadań,
3. wspołdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy (zakładami, jednostkami budżetowymi) realizujacymi inwestycje gminne,
4. współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i pozarzadowymi,
5. współpraca z jednostkami świadczącymi usługi komunalne w gminie,
6. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w Urzędzie oraz tajemnicy państwowej, skarbowej i służbowej,
7. nadzór nad gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
8. nadzór nad gospodarką komunalną,
9. nadzorowanie zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska,
10. nadzór nad realizacją zadań z zakresu drogownictwa i budownictwa,
IV Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3.kopie dokumentow potwierdzajacych wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzajacych doświadczenie zawodowe kandydata,
5, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
9. opinia z poprzedniego miejsca pracy,
10. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do kierownia robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
V. Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem 'Naczelnik GKR" lub przesłać listem, w terminie do 25 stycznia 2006 roku do godz. 15;00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel. 0-87 42441205, www.pisz.pl/bip. e-mail:pisz@home.pl


Data powstania: poniedziałek, 9 sty 2006 09:06
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sty 2006 20:11
Data przejścia do archiwum: środa, 25 sty 2006 15:45
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 2326 razy