BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu.

I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:
1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie: wyższe; magister inżynier budownictwa lub wyższe zawodowe; inżynier budownictwa,
7.posiada trzyletni staż pracy,
8.posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

II Wymagania dodatkowe:

1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora w Wydziale GKR

1.Opracowywanie programów budownictwa i remontów obiektów,
2.Prowadzenie nadzoru technicznego nad prowadzonymi przez gminę remontami w zakresie budownictwa ogólnego,
3.Inicjowanie postępu techniczno-ekonomicznego, badanie celowości i efektywności udzielonych dotacji budżetowych na budownictwo,
4.Negocjowanie warunków umów i przygotowywanie projektów umów na realizację inwestycji,
5.Sporządzanie analiz cyfrowych i opisowych oraz sprawozdawczości z zakresu swojego działania,
6.Bieżące prowadzenie dokumentacji i rejestrów wynikających z zakresu działania,


IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
9.opinia z poprzedniego miejsca pracy,
10.kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia,

V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem;Inspektor GKR; lub przesłać listem, w terminie do 25.01.2006 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 42441205,www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: poniedziałek, 9 sty 2006 10:27
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sty 2006 20:12
Data przejścia do archiwum: środa, 25 sty 2006 15:45
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 2132 razy