BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju
I Miejsce wykonywania pracy; Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe; budownictwo- preferowana specjalność budownictwo drogowe
III Wymagania dodatkowe:
1.umiejętność pracy w zespole,
2.biegła znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju:
1.Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania dróg gminnych, chodników,
oraz oznakowania dróg i nieruchomości.
2.Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania oświetlenia dróg, ulic i placów,
3.Prowadzenie ewidencji dróg i mostów zarządzanych przez Gminę,
4.Wydawanie zezwoleń oraz naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
5.Kontrola w zakresie niezgodnego z przepisami prawa zajęcia pasa drogowego,
6.Prowadzenie spraw związanych z odśnieżaniem dróg gminnych i usuwaniem gołoledzi na drogach i chodnikach,
7.Nadzór nad utrzymaniem przystanków autobusowych,
8.Prowadzenie spraw inwestycji drogowych,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
7.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem;Podinspektor GKR; lub przesłać listem, w terminie do 25.01.2006 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: poniedziałek, 9 sty 2006 11:08
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sty 2006 20:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sty 2006 08:59
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1975 razy