BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam, że dnia 29-12-2006r. wpłynął wniosek
Pana Grzegorza Fronczek
Ul. Zakopiańska 12a/1
80-142 Gdańsk

działającego z upoważnienia
Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o.
Ul. Skierniewicka 10a
01-230 Warszawa

dotyczący
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce nr 1149/30 obręb Pisz, zlokalizowanej przy ulicy Warszawskiej.

W/w inwestycja jest określana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573, z 2005 r. Nr 92 poz. 769/, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Data powstania: środa, 11 sty 2006 11:03
Data opublikowania: środa, 11 sty 2006 11:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 sty 2006 07:23
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1800 razy