BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz


W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz , ul.Wyzwolenia nr 3/9
2. Numer działki : 428
3. Powierzchnia działki : 233m2
4. Numer księgi wieczystej: 11167
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 9, o powierzchni użytkowej 50,79m2 ,składający się z
2 pokoi ,kuchni ,łazienki i przedpokoju , usytuowany na II piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul.Wyzwolenia nr 3 .
Do lokalu mieszkalnego nr 9 należy jedna piwnica oznaczona nr 9 o pow. 8,17m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 10 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 444,48m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 43.700,-zł. (słownie :
czterdzieści trzy tysiące siedemset złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 2.185,-zł.
(słownie złotych : dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć ). Koszty wyceny wynoszą - 150,-zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 50,79/444,48 wynosi : 1.260,-zł
( słownie złotych: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt )
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 13,00,- zł. (słownie: trzynaście złotych )+ 22% VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 315,-zł.(słownie złotych :
trzysta piętnaście ) + 22% VAT.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz , natomiast opłaty roczne przez
okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto
wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14.Budynek przy ul. Wyzwolenia nr 3 w Piszu , jest wpisany do rejestru zabytków woj.warmińsko-mazurskiego ,
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , z dnia 20.05.2005r. pod. nr A-2196, znajduje się na terenie
działki nr 428 ,należącej do układu urbanistycznego starego miasta Pisza, wpisanego do rejestru zabytków
woj.warmińsko-mazurskiego , decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , z dnia 05.09.1958r.
pod nr A-524.
15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
16.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
17.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 stycznia 2006r.
do dnia 01 lutego 2006r.


Data powstania: piątek, 13 sty 2006 09:43
Data opublikowania: piątek, 13 sty 2006 11:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 lut 2006 07:24
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1661 razy