BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Orla,
-Numer działki – część 1602/1,
-Numer KW – 13023,
-Powierzchnia nieruchomości - 1284 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,
-Roczna wysokość czynszu – 256 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zieleni nieuporządkowanej niskiej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 13 stycznia 2006 r. do dnia 3 lutego 2006 r.
Data powstania: poniedziałek, 16 sty 2006 09:20
Data opublikowania: poniedziałek, 16 sty 2006 11:08
Data przejścia do archiwum: niedziela, 5 lut 2006 18:59
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1613 razy