BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz:
 uchwały Nr XVI/155/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz dotyczącego obrębu wsi Zdunowo, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 129/5 i część działki o nr 129/3,
 uchwały Nr XVI/159/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 1458, 1462 i część działki nr 1431/4,
 uchwały Nr XXIII/253/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego,
 uchwały Nr XXIII/256/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w/w projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.01.2006r. do 17.02.2006r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu pokój nr 61 w godzinach od 11.00 do 13.00
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 10. 02. 2006 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu w pokoju nr 61 o godzinie 12. 00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pisza z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03. 03. 2006r.

Data powstania: czwartek, 19 sty 2006 13:19
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2006 16:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 6 mar 2006 11:38
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1763 razy