BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

Burmistrz Gminy i Miasta w Piszu ogłasza przetarg nieograniczony na usuwanie skutków nawałnicy z dnia 4 lipca 2002r. w parkach miejskich na terenie miasta Pisz. Etap II - sadzenie drzew z bryłą korzeniową w wieku 6-8 lat i krzewów o wysokości powyżej 50 cm.
Termin realizacji zamówienia od dnia 13 października 2003r. do dnia 31 maja 2004r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Piszu, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 20.

Oferty należy składać do Urzędu Gminy i Miasta Pisz, ul. Gizewiusza 5, pok. nr 20 do dnia 3
października 2003r. do godz. 10.00.

Kryteria oceny: cena - 100 %.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Małgorzata Borak, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa, tel (0-870) 423 52 10 wew. 129, pok. nr 20 w godz.8.00 - 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 października 2003r. o godz 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 20.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art.22, ust.2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz.664 z późn. zmianami), oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Data powstania: środa, 24 wrz 2003 14:43
Data opublikowania: środa, 24 wrz 2003 14:48
Data edycji: środa, 24 wrz 2003 14:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 3 paź 2003 12:11
Opublikował(a): Małgorzata Borak
Zaakceptował(a): Małgorzata Borak
Artykuł był czytany: 1653 razy
Ilość edycji: 1