BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich Kultury i Zdrowia

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich ,Kultury i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Piszu.
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Piszu.

I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, wymiar czasu pracy ½ etatu,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie: wyższe,
7.posiada trzyletni staż pracy,

II Wymagania dodatkowe

1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora w Wydziale OKZ

1. Realizacja zadań w zakresie obrony planów OC, oraz kontrola ich realizacji,
2. Realizacja zadań w zakresie spraw wojskowych,
3. Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
4. Współpraca z organami sprawiedliwości, Policją i organizacjami społecznymi w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,
5. Sporządzanie analiz i informacji oraz sprawozdawczości z zakresu działania stanowiska pracy dla potrzeb wewnętrznych i zewnętrznych,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,


V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inspektor OKZ” lub przesłać listem, w terminie do 17.02.2006 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 42441205,www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: czwartek, 2 lut 2006 07:29
Data opublikowania: czwartek, 2 lut 2006 09:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lut 2006 10:06
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2268 razy