BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

1. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Jagodna,
- opis nieruchomości - teren pod garażem murowanym,
- nr KW-13022,

• dz. nr 1137/26 o pow. 22 m2- cena 1 760 zł,

2. Nabywca działki uiści koszty przygotowania dokumentacji nieruchomości niezbędnej do jej zbycia (wyrys, wycena gruntu) w wysokości 150 zł.
3. Działka objęta niniejszym wykazem zgodnie z art. 29 ust. 5, art 43 ust. 1 pkt 2 i ust 2 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z poźn. zm.) została zwolniona z podatku VAT.
4. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej.
5. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z rokowań.
6. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty należności w ratach rocznych. Kwotę stanowiącą cenę nieruchomości lub pierwszą ratę za nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
7. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń komunalnych.
8. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do zbycia, zgodnie z uchwałą Nr XLII/494/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2005 r., dla właściciela usytuowanego na przedmiotowej działce garażu.
9. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią tereny zespołów garażowych. Położona jest na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
10. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 8 lutego 2006r. do dnia 1 marca 2006 r.
Data powstania: wtorek, 7 lut 2006 14:40
Data opublikowania: wtorek, 7 lut 2006 15:02
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 mar 2006 08:25
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1674 razy