BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KONKURS OTWARTY

na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych polegającego na organizowaniu zajęć z zakresu nauki gry piłkę koszykową, oraz współzawodnictwa w tej dyscyplinie sportowej
Burmistrz Pisza
OGŁASZA KONKURS OTWARTY
na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych polegającego na organizowaniu zajęć z zakresu nauki gry piłkę koszykową, oraz współzawodnictwa w tej dyscyplinie sportowej

O środki finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) z siedzibą na terenie gminy Pisz oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, po spełnieniu i udokumentowaniu że:
- posiadają minimum 15% własnych środków finansowych na realizację projektu (uwzględnione zostaną środki finansowe pozyskane od sponsorów).
Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1. Ilość uczestników – do 40 pkt
2. Deklarowany udział finansowy środków własnych i z innych źródeł (min. 15%) – po 1 punkcie za każdy pełen 1% własnego udziału finansowego w kosztach realizacji zadania
3. Atrakcyjność oferty (program, baza, kadra, uczestnicy) – do 20 pkt
4. Dobrze sporządzony budżet zawierający czytelną kalkulację wszystkich kosztów, z podziałem na kolejne zadania – do 20 pkt
5. Formy promocji realizowanego zadania i grantodawcy – do 5 pkt
Ogólna pula środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi do 10.000zł.
Ze środków dotacji nie mogą być finansowane zakupy środków trwałych, diety dla zawodników, wynagrodzenia, oraz koszty obsługi rachunku bankowego.
Burmistrz przyzna dotację na dofinansowanie realizacji zadania gminy jednostce, której wniosek uzyska największą ilość punktów, jednak nie mniej niż 80 pkt.
W celu dokonania oceny złożonych w konkursie ofert Burmistrz powoła komisję, która dokona ich oceny do dnia 31.03.2006 r. Informacja o uzyskaniu bądź nie uzyskaniu dotacji zostanie przekazana pisemnie podmiotom, które złożyły oferty.
Po wykonaniu zadania organizacje zobowiązane są do przedstawienia, w określonym przez Burmistrza terminie, sprawozdania merytorycznego i finansowego, uwzględniającego również rozliczenie i udokumentowanie własnego udziału finansowego.
Zadanie będące przedmiotem konkursu może być realizowane w terminie od dnia 01 kwietnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. na zasadzie nieograniczonego dostępu dla mieszkańców Gminy Pisz, poprzez działania:
- regularne treningi w trzech kategoriach wiekowych,
- organizacja meczów piłki koszykowej w Piszu w różnych kategoriach wiekowych,
- udział drużyn reprezentujących Pisz w rozgrywkach okręgowych, ligowych, regionalnych,
- organizacja wakacyjnego turnieju piłki koszykowej dla dzieci i młodzieży (mieszkańców Gminy Pisz i gości przebywających w Piszu na wakacjach).
Z budżetu gminy na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju, co określone w niniejszym ogłoszeniu wydatkowano w roku 2005 kwotę 10.000zł, która w całości została przekazana organizacji pozarządowej.
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do dnia 20 marca 2006 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Miejski w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 5 - Punkt Przyjęć Interesanta (parter).
Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację organizacji (ważny 3 m-ce), dokument ten powinien zawierać informacje na temat sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu podmiotu,
- statut organizacji,
- protokół z ostatniego walnego zgromadzenia organizacji.
Jeżeli składane są kopie w/w dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.
Jeżeli projekt przewiduje realizację kilku lub kilkunastu działań, należy do każdego z nich przyporządkować określone kategorie i wysokość wydatków wraz z kalkulacją (mogą to być załączniki do druku oferty).
Wzór druku oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Piszu, pok. 37 lub pobrać ze strony www.pisz.pl/bip zakładka „urzędowa tablica ogłoszeń”, następnie „ogłoszenia”.
Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piszu, pok. 37, tel. 087 424 12 07.
Pisz, dn. 17.02.2006 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 17 lut 2006 16:08
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2006 16:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 mar 2006 09:17
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Grażyna Leszczyńska
Artykuł był czytany: 1725 razy