BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

KONKURS OTWARTY

na dofinansowanie działań w zakresie aktywizacji ruchowej osób starszych - mieszkańców Gminy Pisz
Burmistrz Pisza
OGŁASZA KONKURS OTWARTY
na dofinansowanie działań w zakresie aktywizacji ruchowej osób starszych - mieszkańców Gminy Pisz

O środki finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) z siedzibą na terenie gminy Pisz oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, po spełnieniu i udokumentowaniu że:
- posiadają minimum 15% własnych środków finansowych na realizację projektu (uwzględnione zostaną środki finansowe pozyskane od sponsorów).
Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:
1. Ilość uczestników – do 40 pkt
2. Deklarowany udział finansowy środków własnych i z innych źródeł (min. 15%) – po 1 punkcie za każdy pełen 1% własnego udziału finansowego w kosztach realizacji zadania
3. Atrakcyjność oferty (program, baza, kadra, uczestnicy) – do 20 pkt
4. Dobrze sporządzony budżet zawierający czytelną kalkulację wszystkich kosztów, z podziałem na kolejne zadania – do 20 pkt
5. Formy promocji realizowanego zadania i grantodawcy – do 5 pkt
Ogólna pula środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi do 3.000zł.
Ze środków dotacji nie mogą być finansowane zakupy środków trwałych, diety dla zawodników, wynagrodzenia, oraz koszty obsługi administracyjnej i rachunku bankowego.
Burmistrz przyzna dotację na dofinansowanie realizacji zadania gminy jednostce, której wniosek uzyska największą ilość punktów, jednak nie mniej niż 80 pkt.
W celu dokonania oceny złożonych w konkursie ofert Burmistrz powoła komisję, która dokona ich oceny do dnia 31.03.2006 r. Informacja o uzyskaniu bądź nie uzyskaniu dotacji zostanie przekazana pisemnie podmiotom, które złożyły oferty.
Po wykonaniu zadania organizacje zobowiązane są do przedstawienia, w określonym przez Burmistrza terminie, sprawozdania merytorycznego i finansowego, uwzględniającego również rozliczenie i udokumentowanie własnego udziału finansowego.
Zadanie będące przedmiotem konkursu może być realizowane w terminie od dnia 01 kwietnia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. na zasadzie nieograniczonego dostępu dla mieszkańców Gminy Pisz, w szczególności poprzez:
- wyprawy rekreacyjno-turystyczne – piesze, rowerowe, kajakowe
- regularne zajęcia sportowe,
- współzawodnictwo sportowe,
- nauka tańca i turnieje tańca,
- inne formy aktywizujące ruchowo osoby starsze.
Z budżetu gminy na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju co określone w niniejszym ogłoszeniu wydatkowano w roku 2005 kwotę 1.000zł, która w całości została przekazana organizacji pozarządowej.
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia do dnia 20 marca 2006 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Miejski w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 5 - Punkt Przyjęć Interesanta (parter).
Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację organizacji (ważny 3 m-ce), dokument ten powinien zawierać informację na temat sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu podmiotu,
- statut organizacji,
- protokół z ostatniego walnego zgromadzenia organizacji.
Jeżeli składane są kopie w/w dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.
Jeżeli projekt przewiduje realizację kilku lub kilkunastu działań, należy do każdego z nich przyporządkować określone kategorie i wysokość wydatków wraz z kalkulacją (mogą to być załączniki do druku oferty).
Wzór druku oferty można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Piszu, pok. 37 lub pobrać ze strony www.pisz.pl/bip zakładka „urzędowa tablica ogłoszeń”, następnie „ogłoszenia”.
Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione, albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Piszu, pok. 37, tel. 087 424 12 07.
Pisz, dn. 17.02.2006 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 17 lut 2006 16:12
Data opublikowania: piątek, 17 lut 2006 16:13
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 mar 2006 09:18
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Grażyna Leszczyńska
Artykuł był czytany: 1675 razy