BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Urzędzie Miejskim w Piszu
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Urzędzie Miejskim w Piszu
I Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:
1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie- minimum średnie
7.posiada co najmniej trzyletni staż pracy w tym co najmniej 2 lata pracy na stanowisku reportera w dzienniku o zasięgu regionalnym lub ogólnopolskim,
III Wymagania dodatkowe:
1.umiejętność pracy w zespole,
2.biegła znajomość obsługi komputera,
3.ukończenie kursów, szkoleń w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych oraz rozwoju turystyki,
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora ds. promocji:
1.Redagowanie i prowadzenie Biuletynu Informacyjnego Gminy Pisz poprzez:
a) tworzenie i opracowywanie materiałów prasowych,
b) sprawdzanie, przygotowywanie i kierowanie materiałów do druku,
c) tworzenie materiałów fotograficznych,
d) archiwizacja tekstów i fotografii,
e) prowadzenie archiwum Biuletynu i jego rozliczenie ilościowe.
2.Inicjonowanie działań na rzecz rozwoju Małych, Średnich Przedsiębiorstw,
3.Tworzenie lobbingu dla przedsięwzięć mających na celu rozwój społeczno-gospodarczy Gminy,
4.Działanie na rzecz promocji kultury, sportu i turystyki,
5.Współpraca z organizacjami pozarządowymi, zrzeszeniami przedsiębiorstw, stowarzyszeniami w zakresie promocji i rozwoju samorządności lokalnej,
6.Współpraca z instytucjami zajmującymi się integracją i informacją europejską,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1 curriculum vitae,
2.list motywacyjny
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata: w tym między innymi
- kopie artykułów, reportarzy,
- kopie certyfikatów, zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkoleń w zakresie funduszy strukturalnych, rozwoju turystyki,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
VI. Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor” lub przesłać listem, w terminie do 10.03.2006 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, WWW.pisz.pl, e-mail:pisz @home.pl
Data powstania: czwartek, 23 lut 2006 11:52
Data opublikowania: czwartek, 23 lut 2006 13:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 mar 2006 08:42
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2176 razy