BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Łupki , gmina Pisz.

W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).

1. Położenie nieruchomości : ŁUPKI , gmina Pisz

2. Opis nieruchomości :
- lokal mieszkalny nr 5 położony na parterze budynku nr 1 , o powierzchni użytkowej 75,45m2 wraz z
udziałem wynoszącym 75,45/355,70 części w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 112/2 o
pow.319m2 ,objętej KW Nr 23894,
- udział 49/104 w nieruchomości oznaczonej nr działki 112/3 o pow. 123m2 , objętej KW Nr 24546,
zabudowanej budynkiem gospodarczym w którym znajdują się dwa pomieszczenia przynależne do
lokalu nr 5 ,
-udział 1224,5/4597 w działce oznaczonej nr 112/8 o powierzchni 2824m2 , objętej KW NR 23896,3.Cena nieruchomości - 40.950,-zł. (bez VAT-u )
( słownie złotych: czterdzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt ),4. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XXXVIII/463/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września 2005 r. została przeznaczona do
zbycia wraz ze sprzedażą ułamkowych części gruntu.
5. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego.
6. Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu , po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę gruntu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz .
8.Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie naliczony podatek VAT od wartości udziału wynoszącego
1224,5/4597 w działce oznaczonej nr 112/8 o powierzchni 2824m2 , w wysokości 22%.
9. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną.
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego .
10.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
11.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych
urządzeń infrastruktury komunalnej.
12.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
13.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23 lutego 2006r.
do dnia 15 marca 2006r.


Data powstania: piątek, 24 lut 2006 09:49
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2006 12:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 mar 2006 07:12
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1609 razy