BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

W Y K A Z


nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz , ul.Słowackiego nr 14/2
2. Numer działki : 431/20 o pow. 195m2 -objęta księgą wieczystą KW Nr 16294
3. Numer działki : 431/17 o pow.10m2 - objęta księgą wieczystą KW Nr - 12764
4. Numer działki : 431/18 o pow.10m2 - objęta księgą wieczystą KW Nr - 12764
5. Opis nieruchomości :
-lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 69,46m2m2 ,składający się z
3 pokoi ,kuchni ,łazienki i 2 przedpokoi , usytuowany na parterze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul.Słowackiego nr 14 .
Do lokalu mieszkalnego nr 2 należą dwie piwnice oznaczone nr 2 o pow. 19,13m2 i 2a o pow.13,73m2
Budynek mieszkalny składa się z 6 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 378,77m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
-udział w działce nr 431/20 o pow. 195m2 wynoszący 69,46/378,77.
-budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 8,00m2 zlokalizowany na działce nr 431/17 o pow. 10m2
przynależny do lokalu nr 2 , ( stanowi pomieszczenie gospodarcze ).
-budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 8,10m2 zlokalizowany na działce nr 431/18 o pow. 10m2
przynależny do lokalu nr 2 , ( stanowi pomieszczenie gospodarcze ).
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 59.120,-zł. (słownie :pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy sto dwadzieścia zł. ).Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 2.956,-zł.
(słownie złotych : dwa tysiące ).Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia - 430,-zł.
7.Cena udziału w działce wynosi : 1.460,-zł ( słownie : jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt )
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 15,00,- zł. (słownie: piętnaście ) + 22% VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 365,-zł.(słownie złotych :
trzysta sześćdziesiąt pięć ) + 22% VAT.
10.Do lokalu nr 2 przynależy budynek gospodarczy o pow.użytkowej 8,00m2 , zlokalizowany na działce 431/17
Wartość nieruchomości wynosi - 1280zł. (słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych ) , w tym
wartość gruntu 370,-zł. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny , stanowi kwotę
93,-zł. + 22% VAT . Wysokość opłaty rocznej stanowi 3% ceny gruntu: 11,10,-zł. + 22% VAT.
11.Do lokalu nr 2 przynależy budynek gospodarczy o pow.użytkowej 8,10m2 , zlokalizowany na działce 431/18
Wartość nieruchomości wynosi - 1300zł. (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych ) , w tym
wartość gruntu 370,-zł. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny , stanowi kwotę
93,-zł. + 22% VAT . Wysokość opłaty rocznej stanowi 3% ceny gruntu: 11,10,-zł. + 22% VAT.
12. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
13. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
14.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę budynku gospodarczego oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie
wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w
Piszu nr 54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz , natomiast opłaty roczne
przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto
wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
15.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.

16. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
17.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
18.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
19.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23 lutego 2006r.
do dnia 15 marca 2006r.


Data powstania: piątek, 24 lut 2006 09:50
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2006 12:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 mar 2006 07:12
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1531 razy