BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Inspektora ds. drogownictwa w wydziale GKR w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Inspektora ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu.
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Inspektora ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu.

I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie: wyższe – budownictwo – preferowana specjalność budownictwo drogowe,
7.posiada trzyletni staż pracy,

II Wymagania dodatkowe

1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rozwoju:
1.Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania dróg gminnych, chodników,
oraz oznakowania dróg i nieruchomości,
2.Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania oświetlenia dróg, ulic i placów,
3.Prowadzenie ewidencji dróg i mostów zarządzanych przez Gminę,
4.Wydawanie zezwoleń oraz naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
5.Kontrola w zakresie niezgodnego z przepisami prawa zajęcia pasa drogowego,
6.Prowadzenie spraw związanych z odśnieżaniem dróg gminnych i usuwaniem gołoledzi na drogach i chodnikach,
7.Nadzór nad utrzymaniem przystanków autobusowych,
8.Prowadzenie spraw inwestycji drogowych,

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,


V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inspektor ds. drogownictwa GKR” lub przesłać listem, w terminie do 10.03.2006 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 42441205,www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: piątek, 24 lut 2006 11:12
Data opublikowania: piątek, 24 lut 2006 12:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 mar 2006 12:01
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2504 razy