BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości.

Budynek do sprzedaży w Piszu przy ul.Rybackiej 6.
1.Położenie i dane nieruchomości: Pisz ul.Rybacka 6 ,numer działki 420/6 i 420/4, powierzchnia działek łącznie 63m2, numer KW 12877.

2. Opis nieruchomości do sprzedaży:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym,całkowicie
podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 97,54 m2. W cześci parterowej budynku znajdują się
2 pokoje,kuchnia,łazienka oraz 2 przedpokoje.Pierwsze piętro obejmuje 2 pokoje,
2 kuchnie,łazienkę,przedpokój i garderobę.

Cena wywoławcza nieruchomości- 72 000 zł. (słownie : siedemdziesiąt dwa tysiące zł.)

W tym cena gruntu :10 000 zł.(słownie:dziesięć tysięcy zł.)

3. W planie miejscowym nieruchomość objęta niniejszym wykazem jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową. Nabywca budynku na własny koszt w ciagu 2 lat od dnia nabycia dokona remontu budynku łącznie z dachem zgodnie z wymogami architektonicznymi w
uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.
W przypadku niespełnienia w/w wymogów Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości.

4.Nabywca uiści jednorazową kwotę stanowiącą cenę nieruchomości przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu.

5.Nieruchomość objęta wykazem jest wolna od obciążeń.

6.Przetarg odbędzie się dnia 16 pażdziernika 2003 o godzinie 12.00 w sali nr. 58 budynku Urzędu Gminy
i Miasta w Piszu przy ulicy Gizewiusza 5.

7.Wadium w wysokości 10 000 zł.(słownie: dziesięć tysięcy zł.) należy wpłacić na w/w konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu lub w kasie Urzędu pok.nr.51 w godz.8.00-13.00 -podając adres nieruchomości wystawionej do przetargu ,do dnia 13 pażdziernika 2003 r, do godziny 15,00.-w tym dniu do tej godziny kwota wadium winna być na koncie Urzędu Gminy. Wadium wpłacone zostanie zaliczone na poczet nabycia jeżeli osoba wygra przetarg, zwrócone jeżeli osoba przetargu nie wygra.

8.Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Niewniesienie zapłaty lub niezawarcie umowy notarialnej w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

9.Do przetargu należy przystapić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.


Data powstania: poniedziałek, 29 wrz 2003 07:29
Data opublikowania: poniedziałek, 29 wrz 2003 07:38
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 paź 2003 09:34
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1532 razy