BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika Wydziału ZPN w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu.
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu.
I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:
1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4.nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe,
7.posiada pięcioletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach( ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach( ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,
8.posiada uprawnienia urbanistyczne lub budowlane o specjalności architektonicznej,
9. jest członkiem samorządu zawodowego urbanistów lub architektów,
II Wymagania dodatkowe:
1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Naczelnika Wydziału ZPN
1.nadzór nad opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego(ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
2.uzgadnianie projektów planów miejscowych z organami właściwymi,
3.organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,
4.sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
5.prowadzenie spraw związanych z konserwacją zabytków,
6.opiniowanie podziałów nieruchomości,
7.opiniowanie projektów reklam na terenie gminy Pisz,
8.dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznych na terenach gminnych,
9.nadzorowanie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami (ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
9.opinia z poprzedniego miejsca pracy,
10.kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i przynależność do izby urbanistów lub architektów
V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Naczelnik ZPN” lub przesłać listem, w terminie do 22.03.2006 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: poniedziałek, 6 mar 2006 11:26
Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2006 11:37
Data edycji: czwartek, 9 mar 2006 12:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 mar 2006 10:47
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2191 razy
Ilość edycji: 1