BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Kierownika MGOPS w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu
I Miejsce wykonywania pracy: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu ul. Wąglicka 1
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:
1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe,
7.posiada pięcioletni staż pracy w tym: a) co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach( ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach( ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,
b) co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej,
8. posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,
II Wymagania dodatkowe:
1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.), oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ( Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm. ),
2.współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno – politycznymi działającymi na terenie gminy,
3.współdziałanie z organami rządowej administracji ogólnej,
4.przygotowywanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań,
5.nadzorowanie wypełniania obowiązków służbowych przez podległych pracowników, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej,
6.właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów we wszystkich sprawach wynikających z zakresu działania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
9.opinia z poprzedniego miejsca pracy,
V. Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „MGOPS Pisz” lub przesłać listem, w terminie do 22.03.2006 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: poniedziałek, 6 mar 2006 14:53
Data opublikowania: poniedziałek, 6 mar 2006 15:36
Data edycji: czwartek, 9 mar 2006 12:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 mar 2006 10:47
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 4216 razy
Ilość edycji: 1