BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603).

1. Opis nieruchomości:
-lokal mieszkalny nr 54, o powierzchni użytkowej 61,50m2 , objęty Księgą Wieczystą KW Nr
24589 , składający się z 3 pokoi ,kuchni ,łazienki , wc i przedpokoju , usytuowany na IV piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul.Wojska Polskiego nr 88 -
zlokalizowanym na działce nr 1442/23 o pow. 2977m2 - KW Nr 23582.
Do lokalu mieszkalnego nr 54 należy jedna piwnica o pow. 3,40m2 .
Budynek mieszkalny o ogólnej powierzchni użytkowej budynku - 4159,40m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
2.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 67.050,-zł. (słownie złotych :
sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 3.353,-zł.
(słownie złotych : trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy ).
Koszty wyceny wynoszą - 150,-zł.
3.Cena udziału w działce wynoszącego 615/41594 wynosi : 1.600,-zł
( słownie złotych: jeden tysiąc sześćset )
4.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 16,-zł. (słownie: szesnaście ) + 22% VAT.
5. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego gruntu.
6. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
7.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu nr 54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz ,
natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia
31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
8.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
9. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze , gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
10.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
12.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 09 marca 2006r.
do dnia 30 marca 2006r.


Data powstania: poniedziałek, 13 mar 2006 08:44
Data opublikowania: poniedziałek, 13 mar 2006 10:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 mar 2006 09:09
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1724 razy