BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Gmina Pisz, ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, województwo Warmińsko – Mazurskie, powiat piski, tel. 0-87 423 52 10, www.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę samochodu gaśniczego dla OSP.; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 34114110-3, X011-6, X010-9.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia– 30 dni od daty podpisania umowy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu gaśniczego dla OSP o parametrach:
1) rok produkcji – nie później niż 1982 r.
2) maksymalny przebieg – do 80.000 km
3) silnik - o pojemności min. 8000 cm3, napędzany olejem napędowym
4) moc silnika – minimum 190 KM
5) skrzynia biegów – 5-cio biegowa manualna
6) napęd – 4x4
7) ilość miejsc w środku – min. 7
8) dwa zbiorniki na wodę – jeden o poj. min. 1.600 l, drugi o poj. min. 200l
9) wydajność autopompy – min. 2.400l/min. przy minimalnym ciśnieniu 8 barów
10) jeden monitor na dachu – 2.400l/min
11) wyposażenie proszkowe – jeden zestaw min. 750kg z zestawem szybkiego reagowania: wąż o długości min. 30m z pistoletem
12) kolor nadwozia – czerwony (RAL-3000)
13) ciężar całkowity – max. 14.000 kg
14) długość – max. 7 m
15) rozstaw osi – max. 3,5 m
16) nadwozie (konstrukcja szkieletu) – stalowe
17) nadwozie (poszycie) – stalowe
18) schowki zewnętrzne – min. 5 szt. zamykane żaluzjami
19) 2 zestawy szybkiego natarcia – z wężem długości min. 30 m i pistoletem
20) pojemność zbiornika na paliwo – min. 120 l
21) rodzaj hamulców – powietrzno-ciśnieniowe
22) rodzaj i ilość opon – 6 szt. o wym. 8,25x20
23) sygnalizacja – pojedynczy „kogut” świetlny + 4 światła niebieskie
24) ogrzewanie – niezależne spalinowe
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie ( w %):
cena brutto ( koszt) – 100%
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 37 lub za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza - 10,00 złotych.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 37 w terminie do dnia 31.03.2006 r. do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2006r. o godz. 1020 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 37.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Nie jest wymagane wniesienie wadium.
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert.
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych.
Data powstania: środa, 15 mar 2006 14:03
Data opublikowania: środa, 15 mar 2006 14:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 mar 2006 16:32
Opublikował(a): Grażyna Leszczyńska
Zaakceptował(a): Grażyna Leszczyńska
Artykuł był czytany: 1762 razy