BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Długa,
-Numery działek – nr 1475/2, nr 1476/1, nr 1475/3, nr 1476/2, nr 1469, nr 1452, nr 1451,
-Numery KW – 13025 dla dz. nr 1475/2, nr 1475/3, KW Nr 22783 dla dz. nr 1476/2, nr 1476/1, nr 1451, nr 1451, KW Nr 13720 dla dz. nr 1549,
-Powierzchnia nieruchomości – 214697 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na użytkowanie rolne,
-Roczna wysokość czynszu – 2 147 zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, w przypadku zmiany przeznaczenia gruntu na cele inne niż rolne, wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy.
2.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 54 1020 4753 0000 0202 0006 0277 w PKO BP S.A. O/Pisz.
3.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 16 marca 2006 r. do dnia 6 kwietnia 2006 r.
Data powstania: piątek, 17 mar 2006 09:21
Data opublikowania: piątek, 17 mar 2006 10:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 kwi 2006 08:30
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1729 razy