BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn.: Dz.U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ w związku z art. 51 ust.1 pkt 2 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./ oraz na podstawie § 3 ust. 1 punkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. Nr 257, poz. 2573 i z 2005r, Nr 92, poz. 769/
postanawiam stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zamierzenia polegającego na budowie nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 w granicach administracyjnych miasta Pisz. Zakres obowiązywania raportu winien spełniać wymogi określone w art. 52 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./. Uzasadnienie: Wnioskiem z dnia 27.12.2005 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 w granicach administracyjnych miasta Pisz. W/w inwestycja jest określana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573, z 2005 r. Nr 92 poz. 769/, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko w stosunku do której, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 w/w Rozporządzenia, może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zatem zgodnie z powołanym przepisem w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm./ występując z wnioskiem o pozwolenie na budowę, inwestor musi uzyskać ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia. Burmistrz Pisza, w dniu 01.02.2006r, na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, w związku z art. 51, ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska ./Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. Nr 257, poz. 2573 i z 2005 r. Nr 92, poz. 769/ zwrócił się z prośbą do Starosty Piskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wydanie opinii co do obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla w/w zamierzenia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, postanowieniem z dnia 02.02.2006r, znak: ZNS – 4316/5/06 po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza z dnia 01.02.2006r., postanowił uznać za konieczne sporządzenie raportu dla powyższej inwestycji. Zakres obowiązywania raportu winien spełniać wymogi określone w art. 52 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./, Starosta Piski postanowieniem z dnia 23.02.2006r. , znak: ROŚ – 7633/07/06 po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przy piśmie Burmistrza Pisza z dnia 01.02.2006r. postanowił odstąpić od wymogu opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie nowego przebiegu dróg krajowych nr 58 i 63 w granicach administracyjnych miasta Pisz. Wobec rozbieżności opinii organów uprawnionych, po przeanalizowaniu stanowiska zajętego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Starostę Piskiego, Burmistrz Pisza jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia który stwierdza obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, podzielił pogląd Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i orzekł jak w sentencji. Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w osnowie niniejszego postanowienia. Pouczenie Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska./ Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm./ stosuje się przepis art. 49 KPA ponieważ liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia przekracza 20 / art. 49KPA- strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia/ Z up.Burmistrza Maria Sokoll-Zastępca Burmistrza Pisza
Data powstania: poniedziałek, 20 mar 2006 11:37
Data opublikowania: poniedziałek, 20 mar 2006 16:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 4 kwi 2006 10:31
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1894 razy