BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 22.03.2006 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XLVII- ma SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 MARCA 2006 ROKU / PIĄTEK / O GODZINIE 10- tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XLV/06 z obrad Sesji.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piszu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za posiłek przyznany osobie samotnie gospodarującej, której dochód przekracza 150% kryterium dochodowego, osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz części wsi Kwik.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz części wsi Wiartel,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiartel.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części wsi Zdory.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz obejmującego części działek o numerach 129/5 i 129/3 w obrębie geodezyjnym Zdunowo.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz obejmującego działki o numerach 1458,1462 i część działki o nr 1431/4.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na wschód od ul. Pisańskiego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz na zachód od ul. Pisańskiego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pisz / materiały do wglądu w Biurze Rady/.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pisz.
22. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
23. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, oraz zwolnienia z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz, położonych na terenie gminy Pisz.
26. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
27. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz,stanowiacych własność Gminy Pisz.
28. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Pisz prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność osób fizycznych.
29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
31. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Pomocy Społecznej Gminy Pisz na 2006 rok.
32. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
33. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Gminy Pisz.
34. Informacja o wycofaniu skargi na działalność Burmistrza Pisza.
35. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
36. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
37. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
38. Interpelacje i zapytania radnych.
39. Odpowiedzi na zapytania radnych.
40 Wolne wnioski i informacje.
41. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Józef Skrodzki
Data powstania: czwartek, 23 mar 2006 15:48
Data opublikowania: piątek, 24 mar 2006 14:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 mar 2006 16:32
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1740 razy