BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości


W Y K A Z
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Szczechy Wielkie nr 14 A , gmina Pisz .
2. Numer działki : 32/2 o pow.1.600m2
3. Numer księgi wieczystej: 13761
4. Opis nieruchomości :
-budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,20m2 ,składający się z
dwóch pokoi ,kuchni , sieni oraz piwnicy o pow. użytkowej 11,50m2 .
- działka nr 32/2 o powierzchni 1.600m2 położona we wsi Szczechy Wielkie ,gmina Pisz.
5.Cena nieruchomości (wartość rynkowa budynku mieszkalnego liczona wraz z własnością działki
nr 32/2 )- 28.290,-zł.
(słownie złotych : dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt ).
6. Koszty dokumentacji geodezyjnej wynoszą - 150,-zł.
7.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XL/484/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 października 2005 r. została przeznaczona do
sprzedaży oraz zwolniona z obowiązku zbycia w drodze przetargu.
8.Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu , po sporządzeniu protokołu z rokowań w sprawie
sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej .
9.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty lub dokona spłaty
należności w ratach . Kwotę 28.290,-zł. /słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt
złotych / stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę za
nieruchomość wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego
w Piszu nr 54-1020 4753-0000-0202-0006-0277 PKO BP SA O/Pisz .
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/252/04
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004r. przeznaczona jest pod zabudowę zagrodową i
jednorodzinną.
11.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
12.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 25 marca 2006r.
do dnia 14 kwietnia 2006r.


Data powstania: piątek, 24 mar 2006 10:14
Data opublikowania: piątek, 24 mar 2006 15:00
Data przejścia do archiwum: sobota, 15 kwi 2006 09:13
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1632 razy