BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

informacja o wolnym stanowisku pracy

na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Piszu
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, Kultury i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Piszu

I Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie średnie,
7. posiada trzyletni staż pracy

III Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:
1. Prowadzenie ewidencji organizacji pozarządowych i innych organizacji społecznych,
2. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi,
3. Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i remontów świetlic wiejskich,
4. Organizowanie na bazie świetlic działalności społeczno-kulturalnej,
5. Obsługa konkursów ogłaszanych w zakresie pracy wydziału,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor OKZ” lub przesłać listem, w terminie do 12.04.2006 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: wtorek, 28 mar 2006 15:18
Data opublikowania: wtorek, 28 mar 2006 15:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 kwi 2006 15:32
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 2350 razy