BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie w/w decyzji
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm./ zawiadamiam, że dnia 29-03-2006r. wpłynął wniosek

Pana Jacka Antoniego Gnatowskiego
Turowo 3
12-201 Pisz

dotyczący
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na budowie obory z płytą gnojową i zamkniętym zbiornikiem na gnojówkę oraz wiaty konstrukcji stalowej na maszyny rolnicze na części działki o numerze geodezyjnym 11/1 położonej w obrębie Turowo , gmina Pisz

W/w inwestycja jest określana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. Nr 257 poz. 2573, z 2005 r. Nr 92 poz. 769/, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.
Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gizewiusza 5 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: piątek, 31 mar 2006 14:13
Data opublikowania: piątek, 31 mar 2006 16:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 kwi 2006 08:53
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1728 razy