BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Naczelnika GKR w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu.
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Piszu.
I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:
1.jest obywatelem polskim,
2.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
5.cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6.posiada wykształcenie wyższe,
7.posiada pięcioletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach( ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach( ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,
II Wymagania dodatkowe:
1.preferowane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
2.znajomość obsługi komputera,
3.umiejętność pracy w zespole,
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Naczelnika Wydziału GKR
1.kierowanie całokształtem pracy wydziału, zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania
zadań wydziału,
2.współdziałanie z innymi wydziałami i samodzielnymi stanowiskami pracy w celu realizacji wspólnych zadań,
3.współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy ( zakładami, jednostkami budżetowymi) realizującymi inwestycje gminne,
4.współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
5.współpraca z jednostkami świadczącymi usługi komunalne w gminie,
6.nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminów obowiązujących w Urzędzie oraz tajemnicy państwowej, skarbowej i służbowej,
7.nadzór nad gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
8.nadzór nad gospodarką komunalną,
9.nadzorowanie zadań z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska,
10.nadzór nad realizacją zadań z zakresu drogownictwa i budownictwa,

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
9.opinia z poprzedniego miejsca pracy,
10.kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Naczelnik GKR” lub przesłać listem, w terminie do 21.04.2006 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205, www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: wtorek, 4 kwi 2006 12:56
Data opublikowania: wtorek, 4 kwi 2006 15:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 kwi 2006 08:11
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2302 razy